Zaloguj się:  
Regulamin serwisu internetowego BadaniaKlinicznePraca.pl


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego BadaniaKlinicznePraca.pl.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl”; 
2. Usługodawca – RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 66/47, 02-930 Warszawa, nr KRS 0000712621;
3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie BadaniaKlinicznePraca.pl;
4. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
5. Pracodawca – przedsiębiorca korzystający z Serwisu w celu publikacji ofert pracy na oferowane przez siebie stanowiska, a także przedsiębiorca prowadzący rekrutację na zlecenie – firmy rekrutacyjne;
6. Kandydat – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu poszukiwania ofert pracy i aplikowania na nie;
7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.

§ 3.

1. Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.


Rozdział II. Rodzaje i zakres Usług

§ 4.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;
3. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

§ 5.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:
1. umożliwienie wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie;
3. umożliwienie Kandydatom aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez skorzystanie z przygotowanej do tego celu opcji w Serwisie.

§ 6.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:
1. umieszczanie w Serwisie ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;
2. wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania; 
3. umieszczenie prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
4. udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;
5. preselekcja aplikacji, poprzez posegregowanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w związku z danym ogłoszeniem o pracy, zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
6. automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Kandydatów.


Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

§ 7.

1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.
2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 8.

1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez przesłanie takiej woli na adres e-mail: bok@badaniaklinicznepraca.pl.
2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
4. Konto Użytkownika usuwane jest w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:
a. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;
b. niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.

§ 9.

1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:
a. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu mobilnym;
b. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.
2. W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).  


Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług

§ 10.

1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.


Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy

§ 11.

Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Pracodawcom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.

§ 12.
  
W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem kanałów komunikacji dostępnych w Serwisie, w celu uzgodnienia szczegółów technicznych dotyczących sposobu dostarczenia i publikacji ogłoszeń o pracy.

§ 13.

Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

§ 14.

Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Pracodawcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Pracodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

§ 15.

1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.
2. W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty. 

§ 16.

1. Ogłoszenie może zawierać dowolną liczbę znaków.
2. Treść ogłoszenia nie może zawierać hiperlinków i odnośników do stron zewnętrznych, chyba że zostanie to indywidualnie uzgodnione pomiędzy Pracodawcą a Usługodawcą.
3. Możliwe jest natomiast "podpięcie" do znajdującego się pod każdym ogłoszeniem buttona "Aplikuj na stanowisko" odnośnika do zewnętrznego formularza aplikacyjnego Pracodawcy.  

§ 17.

1. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.
2. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.

§ 18.

Ogłoszenie umieszczane jest na wybrany przez Pracodawcę okres (standardowo 30 dni), w szacie graficznej Serwisu lub indywidualnej szacie graficznej Pracodawcy, a także wyróżnione za pomocą wybranych przez Pracodawcę opcji dostępnych w Serwisie.

§ 19.

W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.


Rozdział VI. Płatności za usługi

§ 20.

Za usługi płatne oferowane w Serwisie Pracodawca może dokonać płatności:

• Przelewem na podstawie faktury pro-forma lub faktury VAT.

§ 21.

Usługodawca zawsze wystawi Pracodawcy fakturę VAT.


Rozdział VII. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 22. 

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.


Rozdział VIII. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 23. 

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym. 

§ 24. 

Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Rozdział IX. Przetwarzanie danych osobowych

§ 25.


1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

§ 26.

1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
3. Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych, ale tylko w ujęciu statystycznym bez ujawniania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika będącego osobą fizyczną.

§ 27.

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Kandydata i przetwarza następujące dane osobowe:
1. imię i nazwisko;
2. datę urodzenia;
3. płeć;
4. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
5. adres do korespondencji;
6. adres poczty elektronicznej;
7. numery telefonów i faksów;
8. zawód;
9. informacje o wykształceniu;
10. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
11. informacje o znajomości języków obcych;
12. informacje o kwalifikacjach;
13. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
14. informacje o doświadczeniu zawodowym;
15. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy
16. informacje o zainteresowaniach i hobby;
17. informacje o umiejętnościach i kompetencjach
18. CV
19. List motywacyjny
20. Referencje
21. Fotografię.

§ 28.

Kandydat, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 29. 

Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom. Dane Kandydata będą przekazywane Pracodawcom przede wszystkim w chwili złożenia aplikacji przez Kandydata na ogłoszenie pracy, lub gdy Pracodawca skorzysta z wyszukiwarki Kandydatów.

§ 30.

Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania, zmieniania lub usuwania.

§ 31.

Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

§ 32.

Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.


Rozdział X. Reklamacje

§ 33.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: bok@badaniaklinicznepraca.pl.

§ 34. 

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia. 


Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§ 35.

1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 36.

Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.